TÁJÉKOZTATÓ

 

 

1.)    Cégforma:FAMAT KAIROSZ KFT. 3300 EGER, Pirittyó u. 19. Cégvezető: Petz Zoltán

 FKNYSZ: B/2020/007502

 

2.)    Elérhetőség: Mobil:30/452-7111,  internet: www.familyautosiskola.hu, facebook: FAMILY AUTOSISKOLA

Fantázia név: FAMILY AUTÓSISKOLA

Ügyfélfogadó címe: 3300 Eger, Cifrakapu u.158. I/9

Nyitvatartási idő: Kedd és Szerda 13.00-17.00

 

3.)    Képzési kategória: „B” személygépkocsi vezető

Személygépkocsi: Max 3500Kg megengedett legnagyobb össztömegű, a vezetőn kívül legfeljebb 8 utas szállítására tervezett és gyártott gépjármű.

 

4.)    A tanuló tanfolyamra történő beiskolázásának feltételei „B” kategóriás képzés esetén:

-             16,5 életév betöltése

-             érvényes személyi igazolvány és lakcímkártya

-             8 oszt. elvégzését igazoló bizonyítvány

-             orvosi alkalmassági igazolás eü. 1. csoport, (a vizsgálatot a háziorvos végzi)

-             fiatalkorú (18 év alatt) szülői beleegyezés és aláírás

-             a elméleti tanfolyamdíj teljes összegének befizetése

-             jelentkezési lap kitöltése

-             a tanuló meghatalmazza a képzőszervet adatainak kezelésére, a tanfolyam- és vizsgaügyintézés során.

 

Felvétel a tanfolyamra: A jelölt kitölti a jelentkezési lapot. A jelentkezési lap rovatainak, valamint a hátoldalon lévő nyilatkozati rovatok kitöltéséért, annak valós tartalmáért a jelentkező a felelős. Minden képzésben résztvevő felnőttképzési szerződést kap, melynek átvételét és annak tartalmának megismerését aláírásával igazolja.

A tanfolyamra az vehető fel, aki a fenti feltételeknek megfelel, aki a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásának feltételéül meghatározott életkort betöltötte, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb, továbbá megfelel a 13/1992.(VI.26.)NM rendelet 1.§.41/2004.(IV.7.)GKM rendelet meghatározott egészségügyi és pályaalkalmassági, valamint a 35/2000.(XI.30.)BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek.

Vizsgára az a személy bocsátható:

Elméleti vizsga:

·       a tanuló a 17.életévének betöltése előtt legfeljebb 3 hónappal fiatalabb.

·       alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik

·       az elméleti tanfolyamot elvégezte, és a megkezdésétől számítva kevesebb, mint 9hónap telt el

·       amennyiben a tanuló a tanfolyam indulásától számítva 12 hónapon belül sem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét vizsgára

·       a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga 2 évig érvényes

·       az elméleti vizsga számítógép igénybevételével tehető le

·       kivételes esetekben szóbeli vizsgára is van lehetőség, ehhez előre írásban kell kérelmet benyújtani a KAV Középkelet-mo.-i J.V.U.Fo.Heves megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztályán.

Gyakorlati vizsga:

·       csak sikeres elméleti vizsga után tehető

·       aki a tanfolyamot elvégezte, a korhatári feltételeknek megfelel (17. életévét betöltötte), valamint az előírt óraszám és menettávolságot levezette, és a szükséges vizsgadíjat befizette.

·       a vizsgadíj befizetésének igazolásával csak az iskolavezetője jelentheti le a vizsgázót, aki a vizsga visszaigazolt időpontjáról köteles értesíteni a vizsgázót

·       aki a vizsgán valamely vizsgatárgyból nem felelt meg, legkorábban 3nap eltelte után tehet újabb vizsgát

·       ha a vizsgázó az előírt 2 év alatt az adott kategóriához tartozó vizsgákat sikeresen nem fejezi be, minden sikeres vizsgája érvényét veszti. Újabb vizsgát csak a tanfolyam megismétlése után tehet.

·       ha a tanuló forgalmi vezetésből 5-ször sikertelenül vizsgázott, további javítóvizsgát csak a pályaalkalmassági vizsgálat „járművezetőnek alkalmas” minősítésével tehet

A vizsgaigazolás kiadásának feltétele az egészségügyi-vizsga megléte. Az elsősegély-nyújtási ismeretek foglalkozásainak szervezéséről az iskolavezető gondoskodik.

 

5.)     Elméleti tárgyak és óraszámok:

Közlekedési ismeretek:                                                                                16 óra

Járművezetés elmélete:                                                                                8 óra

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek:                                                         4 óra

Összesen:                                                                                                     28 óra

Az órák időtartama 45 perc. Az órák meghallgatása után kerül sor a KRESZ-vizsgára hatósági vizsga keretében Egerben. A 75 pontos tesztkérdések esetében maximum 10 hibapont megengedett.

E-learning képzés esetén a rendelkezésre álló tanulási idő regisztráció után 75óra/180nap.

·       Hiányzások kezelése: Az elméleti előadásokon a tanulóknak kötelező a részvétel. Hiányzás esetén nem bocsátható a tanuló vizsgára mindaddig, amíg a hiányzást nem pótolta. A pótlásra a vizsga előtti héten a képző lehetőséget biztosít. Ha a pótfoglalkozáson nem jeleik meg úgy vizsgára nem bocsájtható. E-learning esetén (180nap és 75óra) a tananyaghoz való hozzáférés ideje. Amennyiben ez alatt az idő alatt nem sikerül elvégezni a tananyagot, póthozzáférés vásárolható.

 

6.)     Gyakorlati oktatás:

Sikeres KRESZ-vizsgát követően kezdheti meg a gyakorlati vezetést. A vezetési órák időtartama 50 perc. A gyakorlati oktatás a járműkezelési oktatással kezdődik. Összesen minimum 29+1óra és 580 km kötelezően levezetendő.

Alapoktatás:                                                                                                   9 óra

Városi vezetés:                                                                                             14 óra

Országúti vezetés:                                                                                         4 óra

Éjszakai vezetés:                                                                                            2 óra

Forgalmi vizsga:                                                                                              1 óra

·       Pótórák: A kötelező óraszám (29 óra) levezetése után a szükség szerinti pótórákra a gyakorlati oktató tesz javaslatot, melynek díját a képzőszerv pénztárában kell befizetni.

·       Hiányzások kezelése: A gyakorlati foglalkozásról hiányozni nem lehet. A gyakorlati oktatóval megbeszélt helyen és időben történő gyakorlati vezetésnek amennyiben akadályozó tényezői vannak, a tanuló a vezetés megkezdése előtt 24 órával köteles az oktatóját értesíteni.

·       A vezetési gyakorlat tantárgy oktatását csak valamennyi elméleti tantárgyból tett sikeres vizsga után lehet megkezdeni. Az oktatás során a járműben a tanuló, a szakoktató, a tolmács, a szakfelügyelő és az ellenőrzésre jogosult személyek, a képzés ellenőrzésének akadályozása nélkül az iskolavezető, a megfigyelő szakoktató, a szakoktató jelölt, valamint az iskolavezető engedélyével és a tanuló hozzájárulásával megjelölt harmadik személy tartózkodhatnak.

 

7.)     A képzés -,és vizsgadíjak :

Eü. elmélet és vizsga:                                                                                   39.000 Ft

KRESZ-, műszaki, vezetés-elmélet:                                                              45.000 Ft

Gyakorlati óra, pótóra:                                                                                 8.500 Ft

Intenzív óra, pótóra:                                                                                    11.000 Ft

Hétvégi óra, pótóra:                                                                                       9.500 Ft

Elméleti pótóra:                                                                                             6.000 Ft

Vizsgadíjak:      Számítógépes elméleti KRESZ-vizsga                                                           4.600 Ft

Forgalmi vizsga:                                                                                           11.000 Ft

Az elméleti oktatás és vizsgadíj befizetése a képzőszerv pénztárában történik meg, a tanfolyami beiratkozással egyidejűleg.

A jogosítvány megszerzésének minimális költsége:

Első jogosítvány kiállítása az Okmányirodánál:                                         Ingyenes

Orvosi alkalmassági vizsgálat:                                                                       7.200 Ft

Elméleti tanfolyam:                                                                                      45.000 Ft

Eü. elmélet és vizsga:                                                                                   39.000 Ft

Gyakorlati vezetés:                                                                                     255.000 Ft

Vizsgadíj:                                                                                                      15.600 Ft

Összesen:                                                                                                    361.800 Ft          

 

A gyakorlati képzés alatt az óradíj változtatásának jogát az autósiskola fenntartja.

 

8.)    A gyakorlati oktatásra a következő személygépkocsik állnak rendelkezésre:

Honda Jazz 1.2 benzin; Citroen C4 benzin; Honda Jazz 1.3 benzin; Toyota Auris 1.8 benzin; Hyundai I 20 1.2 benzin; Skoda Fábia 1.2 benzin, Fiat Punto 1.3 diesel, Opel Corsa 1.2 diesel

 

9.)    Áthelyezés módja és feltételei:

Amennyiben a tanuló más képzőszervnél kívánja tovább folytatni a tanulmányait, tanuló áthelyező lapot kell kitöltenie három példányban, amelyet a képzőszerv az esetleges hátralékok rendezését követően hagy jóvá.

Az igénybe nem vett vizsgadíj illetve szolgáltatás díját a képzőszerv a tanulói szerződésben foglaltak szerint visszafizeti. Megkezdett tanfolyam esetén elméleti tandíjat nem térít vissza az autósiskola. Az igénybevett kedvezmények érvényüket vesztik, a tanuló azok megfizetésére köteles. Az a tanuló, aki más képzőszervhez kéri áthelyezését három munkanapon belül megkapja a szükséges iratokat. Az autóiskola ilyen módon felmerülő költségeit, ami 15.000 Ft köteles megfizetni a Family Autósiskola felé.

 

10.)Elméleti oktatás helye: 3300 Eger, Cifrakapu u. 158. I.em. 9.   

Gyakorlati oktatás helye: Eger.

Az oktató a képzésben résztvevővel külön egyeztetett váltási helyeken várják a tanulókat, illetve fejezik be az oktatást.

Az útvonal kijelölése az oktató feladata, melyet a tantervi követelmények figyelembevételével személyre szólóan határoz meg.

 

11.)A tanuló jogai és kötelességei:

A tanulónak joga van:

·       a képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv vállalási feltételeit

·       a képzést megszakítani, a befizetett és a még fel nem használt tandíjat a meghatározott feltételek mellett visszakérni, és a tanfolyam elvégzett részéről hivatalos igazolást kérni

·       az elméleti tanfolyamon a hiányzások pótlásának érdekében akár több tanfolyamot is igénybe venni

·       a megbeszélt gyakorlati vezetési órákat legalább 24órával előtte lemondani

·       a képzési szolgáltatással kapcsolatos észrevételeit, panaszait megtenni, oktatócserét kezdeményezni

·       titoktartást követelni a képzőszervtől és oktatójától egyaránt, kivéve a képzési szerződésben meghatározott, a jelentkezési lapon és annak mellékleteit képező okmányokon szereplő személyes és különleges adatok kezelésében

A tanulónak kötelessége van:

·       a képzőszerv iskolai és pénzügyi rendtartását elfogadni és azt betartani

·       egyes vizsgák díjait a vizsgát megelőzően befizetni

·       a gyakorlati órákra vezetésre képes állapotban megjelenni

·       a vezetési kartonon feltüntetett teljesítmény ellenőrizni, és aláírásával igazolni

·       személyi adataiban történt változást bejelenteni

 

12.) A képzőszerv jogai és kötelességei:

A képzőszervnek joga van:

·       van a tanulót kizárni a foglalkozáson való részvételről abban az esetben, ha az nem képzésre alkalmas állapotban jelenik meg ott

·       képzési díjhátralék esetén a képzési szolgáltatást szüneteltetni

·       az elméleti, valamint a gyakorlati alapképzés helyszínét közigazgatási területen belül módosítani

·       a gyakorlati oktatás óradíját indokolt esetben megváltoztathatja

A képzőszervnek kötelezettsége van:

·       a felnőttképzési szerződésben elfogadott, aláírt feltételek alapján a szolgáltatást teljesíteni

·       az ügyfél adatait az ügyfél nyilatkozatának megfelelően kezelni

·       az írásos tájékoztatóban ismertetett feltételeket betartani

 

13.)A képzésben résztvevő áthelyezésének módja:

 

A tanuló - kérelem vagy közös megegyezés alapján – más képzőszervhez mehet át. Az autósiskola a tanuló részére ez esetben 3 példányban kitölti az „Igazolás tanuló áthelyezéséhez” című nyomtatványt, melyből két példányt a tanulónak ad át (nyomtatványon az elméleti órák, a letett vizsgák és a vezetési karton adatai szerepelnek).

14.) A vizsgázó jogai és kötelezettségei:

A vizsgázónak a vizsgán pontosan, az előírt okmányok birtokában, az erkölcsi normáknak, az évszaknak és a járművezetésnek megfelelő öltözetben kell megjelennie.

Ha a vizsgázó a vizsgán nem pontosan jelenik meg, akkor újabb vizsgadíj megfizetésével új vizsgaidőpontot kell kérnie.

Az esetleges pótvizsgák egész órának számítanak.

 

15.) Panasz kezelés:

Ha a tanulónak bármilyen problémája adódik, elsősorban az oktatónak jelezzék, majd forduljon bizalommal az iskola vezetőjéhez.

Felügyeleti Szervünk:

                      Innovációs és Technológiai Minisztérium

                      1011 BP, Fő u. 44-55.

                      +36-1/795-1700

 

                      KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit KFT.

                      Középkelet-magyarországi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály

                      Heves Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály

                      3300 Eger, Töviskes tér 1/A

                      +36-36/510-307

 

16.) A vezetői engedély átvételével kapcsolatos előírások:

 A sikeres forgalmi vizsgát tett vizsgázó a forgalmi vizsga utáni 3. munkanapot követően az érvényes személyes okmányokkal, eredeti orvosi szakvéleménnyel és a sikeres elsősegély vizsgát igazoló kártya bemutatásával bármely kormányablakban megjelenhet és kérheti a vezetői engedélye elkészítését.

 

Petz Zoltán

Family Autósiskola vezetője